Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Demokrati

Demokrati — som bekant kommer detta flitigt använda begrepp från grekiskan och betyder i ordets egentliga mening folkvälde. Sekel efter sekel fick människorna lov att förgäves drömma om, sträva efter och kämpa för detta folkvälde. Och hur är det idag? Var återfinner vi sant folkvälde? När den ekonomiska makten ligger i bolagens, bankernas arbetsgivarföreningarnas och de stora aktieägarnas händer? När näringslivet förfogar över samhällets tillgångar och styr statens politik? Eller där det som folket skapar är folkets egendom? Där profiten inte härskar? Eller där människan och hennes behov är det avgörande for all politik, även den ekonomiska? Finns det sanna folkväldet där man oupphörligen talar om demokrati och frihet men samtidigt i monopolkapitalets intresse struntar i folkets intresse? Eller där det arbetande folket har makten och regerar sin egen stat.

Socialistisk demokrati är sant folkvälde. Har förenas folkets makt med mänsklighet, folkets herravälde med frihet, folkets intressen med mänskliga rättigheter. I den socialistiska demokratin lever den sanna humanismen. Här framgår det klarare än på kanske något annat område att denna humanism är kännetecknande för just socialismen. Vad innebär då socialistisk demokrati? När det råder socialistisk demokrati är samhällslivet underkastat människornas beslut. Den arbetande befolkningen och alla klasser och skikt som ingår i den bestämmer själva fritt och likaberättigat om hur den gemensamma tillvaron skall bete sig. Givetvis sker detta på basis av de objektiva lagbundenheterna i samhällsutvecklingen. Den socialistiska demokratin är den mänskliga formen för mänskligt maktutövande i ett mänskligt samhälle. Utan den socialistiska demokratin kan socialismen inte utvecklas. Folkets kreativitet och aktivitet utgör den viktigaste drivfjädern i samhällsutvecklingen.

Eivor Sydberg