Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Intervju

Bokbål

Bokförlaget Bokbåls förläggare.Stefan Hammarén tipsade eder chefredaktör om bokförlaget Bokbål; ett relativt nytt förlag som utgör ett motståndsfäste emot förflackningen av de groteska och fantasifulla böckerna. Det är två kvinnor och en man bakom Bokbåls produktion.

Lili von Wallenstein, Magdalena Nordin, Isak Hall.

Bokbål Förlag

Här följer en intervju med förlaget Bokbål.


Fråga
Det har blivit vanligare med nischade bokförlag istället för det stora elefanterna som härjar vilt omkring. Norstetds renodlade sin förläggarverksamhet nyligen medan de små tar över marknaden inom vissa genrer. Det jag undrar är vad har Bokbål har som skiljer sig från andra små förlag som Vertigo eller h:ströms tillexempel?
Svar
En av Bokbål förlags främsta funktioner är (vill jag påstå och hoppas) förlagets förmåga att fungera som en solid kritik mot förlags- och litteraturvärlden som sådan. Detta gör vi naturligtvis främst genom våra böcker, men även genom annonser, en brydsam hemsida och allehanda så kallade happenings. Strävan att underminera och omformulera en i många avseenden cynisk, likriktad och gniden bransch (där litteraturen-i-sig är underordnad marknad, marknadsföring et cetera) är naturligtvis inte exklusiv för Bokbål — det finns ett antal förlag som strävar åt liknande mål (jag vill dock påstå och hoppas att vi lyckas bättre än de flesta). Men: Vad som till yttermera visso skiljer Bokbål från andra aktörer på denna symboliska marknad, är det faktum att vi är väldigt mycket mer ambivalenta, så till vida att våra utgåvor och ageranden är (minst!) lika mycket konst som litteratur. På något vis är vi eviga utbölingar i både konst- och litteratursfären, och detta ständiga främlingskap ger oss — och, naturligtvis, våra texter — större handlingsfrihet. Bokbål kännetecknas och differentieras slutligen på grund av det faktum att merparten av böckerna i största möjliga mån är handgjorda och handbundna (ett faktum som det ovetande ögat sällan uppmärksammar).
Fråga
Varför startar man upp ett nytt förlag, varför ansåg ni tre i förlaget att det skulle behövas ett förlag till?
Svar
Bokbål startades för att det är förbannat viktigt med ett förlag som inte i några hänseenden drivs av ekonomiska, bekräftelsetörstande eller marknadsmässiga motiv. Vi har förmånen att kunna verka efter devisen ”inga (eller obetydliga) utgifter, inga (eller obetydliga) inkomster” — även detta ger oss största möjliga handlingsfrihet. Vi ville ge ut böcker som annars hade bränts på ett bildligt bokbål, och vi kan anses ha uppnått detta mål. Vi ger de facto ut texter som hade sågats längs dess litterära fotknölar i ett ”vanligt” sammanhang — inte på grund av deras litterära eller samhällskritiska ambitioner och funktioner, utan på grund av att de måhända inte tilltalar en ”större” läsarkrets. För min egen del tycker jag att det är utomordentligt omvälvande om 150 personer läser en bok som Anna Johanssons Den undre världen eller min egen Objekt und Begriff. Vi ger i stor mån ut konst, förvisso försedd med ISBN-nummer (Sexual behavior in the darkest ages, En nordisk postkrönika, Roundell in extenso et cetera och så vidare) och som kan införskaffas i bokhandeln, vilket vi är jämförelsevis (eller ganska entydigt) ensamma om.
För övrigt är det för mig ett under att ingen under de senare åren har återutgivit kanoniserade författare som till exempel Mallarmé eller Marinetti. Vi gör det för att vi kan, för att vi vill och för att ingen annan slås av den simpla tanken.
Fråga
Det finns en programförklaring på hemsidan där Bokbål citerar diverse berömdheters utsagor. Jag förstår att dessa filosofiska ideal ligger Bokbål nära, men ändå vad är er utgivningsfilosofi. Vad är det för böcker ni vill ge ut som saknas idag?
Svar
Vi vill ge ut böcker som vacklar på den gäckande demarkationslinjen mellan litteratur och konst. Utöver detta vill vi vidarebefordra stämmor som säger någonting väsentligt om sin samtid — som till exempel Leon Larsson. Ett exempel som innefattar båda beståndsdelarna är Barbara McGoulds collageroman Fångad, vilken fungerar som en kritik (dessutom en komisk sådan) över den rasism och den rädsla för den andre som i högsta grad kommer till uttryck i en viss sorts litteratur, en viss genre som i högsta grad är legitimerad och ytterligare befästs och bekräftas då den läses av ett stort antal människor. Återigen: Vi vill ge ut böcker som annars hade bränts på ett bildligt bokbål, och vi vill även (åter)utge texter som av olika orsaker förbisetts. I övrigt är vi förhållandevis vidsynta vad gäller vår utgivning. Vissa kanske håller den för alltför splittrad. Personligen är jag dock svag för alla former av ambivalens och komplexitet. Således ser jag inte detta som ett problem — snarare en fördel.
Fråga
Hur väljer ni de böcker ni vill ge ut eller vad är det som relevant för Bokbåls utgivning?
Svar
För mitt eget vidkommande råkar jag, mer eller mindre slumpmässigt eller efter mer eller mindre överlagt sökande, finna texter som borde publiceras (på nytt eller för första gången). Därutöver skickas väldigt mycket texter till oss av förhoppningsfulla aspiranter, av vilka vi i framtiden kommer att ge ut ett fåtal. Dessutom är förlagets tre representanter alla författare, om än på olika grunder och med väldigt olika uttryck.
Fråga
Jag ser på materialet på hemsidan att ni har diverse aktiviteter för att sprida litteratur. Hur väljer ni de kanalerna för utgivning?
Svar
Vi har från förlagets begynnelse haft utgångspunkten att vi inte skall ägna oss åt någon vedertagen marknadsföring. Vi skickar inte ut recensionsexemplar och vi annonserar inte (förutom i H:ströms lilla katalog). Hemsidan och även våra annonser vill inte uppmana till konsumtion, utan snarare till förvirring med påföljande eftertanke. (Jag vill understryka att vi inte vill kokettera med någon obegriplighet; innebörd finns, förhoppningsvis, för den som förmår söka.) Därutöver präglas alla våra verksamheter av en större ranson komik: Vi upphöjer oss gärna till litterära celebriteter; vi anordnar flitigt fester i syfte att sälja öl, böcker och oss själva; vi saluför med glädje och stolthet läslampor och läsfåtöljer på diverse litteraturmässor. Et cetera och så vidare. Men humorn har för alltid en fot i verksamhetens (och tillvarons!) meningslöshet och intighet.
För att besvara frågan: Vi förlitar oss i hög grad till traditionell ryktesspridning. Om vi medverkar i några litterära eller konstnärliga sammanhang, gör vi det antingen för att arrangörerna begriper vår verksamhet eller för att de inte alls gör det. Alles!
Fråga
Kan du berätta om er egen bakgrund och hur ni började aktivera er inom kulturen?
Svar
Mina kollegor, Magdalena Nordin och Isak Hall, studerar konst på Konstfack respektive Konsthögskolan. Personligen verkar jag som något slags diversearbetare i kultur (vilket väl inte är ett helt ovanligt öde). Jag tror att vi alla — på olika grunder och med väldigt olika uttryck — varit så kallade aktiva kulturutövare- och brukare sedan tonåren. Och jag tror att vi alla var tämligen blaserade och degenererade kulturutövare- och brukare när vi startade Bokbål för omkring fyra år sedan.
Fråga
Vilken betydelse har litteraturen för dagens Sverige samt hur tror ni att Bokbål bidrar med att ge svensken ett alternativ inom litteraturen?
Svar
Utopin är ju att litteraturen skall fungera som ett slags öppet sår som man inte kan låta bli att riva i. Jag vill möta mina innersta fasor när jag läser, jag vill tvingas se hur usel jag själv och hela mänskligheten är. Eller: Jag vill att alla mina vedertagna föreställningar, språkliga, samhälleliga, historiska, relationella et cetera et cetera, att allt detta sprängs, söndras eller åtminstone förskjuts. Dessvärre tycks litteraturen i allmänhet — liksom en stor del av kulturen som sådan — alltmer fungera som ett ”opium för folket” som skall hindra oss från att se människan eller tillvaron sådan hon eller den är. (Det här är uråldriga tankar, folk har hyst dylika åsikter i alla tider, jag ber underdånigast om ursäkt — men kan inte låta bli. På något motsägelsefullt vis har jag en i grunden didaktisk och, hm, konservativ kultursyn. ) Samtidigt ges det ut mängder av i mitt tycke bra litteratur (det vill säga litteratur som expanderar sinnet en smula) — jag tänker här på ett antal mindre förlag men även på t.ex. den gamla hederliga Panacheserien. Fasan är naturligtvis att de mindre aktörerna slås ut eller helt enkelt inte håller ut — och att de större förlagshusens ”sunda satsningar”, som översättningar av mer experimentell, samtida litteratur, rationaliseras bort.
Bokbål förlag bidrar till att ge den velande mannen på gatan litterära (och konstmässiga) alternativ så till vida att vi ger ut sinnesomstörtande litteratur som ingen annan skulle få för sig att ge ut. Jag tror att jag här svarar sanningsenligt, med raka armar och utan att skrodera alltför mycket.
Fråga
I er utgivning finns det både nytt som gammalt. Det jag undrar över är hur det går att sprida udda böcker idag. Finns det en intresserad läsekrets för allt ni ger ut?
Svar
Det faktum att folk — och detta trots vår medvetet bristfälliga marknadsföring och trots att vi får fördömt få recensioner — faktiskt köper (och troligen även läser) våra böcker indikerar att det är så. Och — det är glädjande nog inte enbart ”populärlitteraturen” (som i vårt fall för närvarande representeras av Marinetti, Mallarmé och Nerval) som efterfrågas. Någonstans måste vi ha gjort någonting rätt. Kanske förhåller det sig så att litteraturen i den bästa av världar kan vara autonom; kanske kan ”bra” eller åtminstone ”intresseväckande” och ”experimentell” litteratur faktiskt vara anledning nog att leta rätt på den och ta del av den.
Fråga
Min sista fråga handlar om förlagets framtid och er tilltro på litteraturens kraft. Vad kommer att ske framöver?
Svar
För litteraturens och samtidens allmänna vidkommande: Allt går åt helvete. Detta faktum kommer dock och dessbättre (?) att gynna sådana som oss — behovet av annorledes uttryck tenderar att bli än starkare i tider av likriktning (på litterär eller samhällelig nivå). För förlagets vidkommande, således: Vi går en strålande framtid till mötes. Vi ser med största tillförsikt fram emot att tillverka och publicera ännu fler banbrytande och ännu fler, ännu bättre böcker.
(Avslutningsvis kan enbart konstateras att jag både tror på och är misstänksam gentemot litteraturens kraft: Få saker förmår infiltrera sinnet i samma utsträckning som ord. I egenskap av förläggare tror jag att en dylik inställning är nödvändig, annars skulle både mitt föga-inkomstbringande-levebröd och mitt liv vara till fullo förfelat.)
Fråga
Hur kom det sig att ni valde Bokbålet som namn på förlaget?
Svar
Namnet "bokbål" karakteriserar vår verksamhet på så sätt att förlaget har en förhållandevis spridd utgivning; vi ger ut en mischung av böcker, ratade eller förment provokativa böcker slängda på ett tankemässigt bål. Därutöver vill vi väl — och förlagsnamnet är bara ett led i denna verksamhet — underminera den lite missriktade vördnaden för böcker och litteratur. Hos oss finns ingen plats för stämningssång. det går att skriva, tillverka, ge ut böcker på ett annorlunda sätt. Det går att förhålla sig (tankfullt) lekfull till litteraturen (ett förhållningssätt vilket varit åtminstone någotsånär tillåtet inom konsten under åtminstone några decennier). Slutligen är det helt enkelt ett bra namn — lätt att minnas, välljudande, enkelt men mångtydigt. Och: för att ytterligare förtydliga — vi är inte för åsiktsförföljelse, vi är inte anti-demokrater, vi är inte nazister.

Musik

B. B. King — One Kind Favor & Seasick Steve — I Started Out with Nothin’ and I Still Got Most of It Left

Blackmore’s Night — Secret Voyage

Brian Eno & David Byrne — Everything That Happen Will Happen Today

Britney Spears — Circus & Akon — Freedom

Division of Laura Lee — Violence Is Timeless

DragonForce — Ultra Beatdown (Miss Vampyria)

Eagles of Death Metal — Heart On (Miss Vampyria)

Edguy — Tinnitus Sanctus

Frida Hyvönen — Silence Is Wild & Anna Ternheim — Leaving on a Mayday

Girlschool — Legacy & T.N.T. — Atlantis

Grand Magus — Iron Will

Guns N’ Roses — Chinese Democracy

Jonathan Richman — Because Her Beauty Is Raw and Wild

Korta metalrecensioner

Korta musikrecensioner XLV

Lindsey Buckingham — Gift of Screws

Ludacris — Theater of the Mind

John McLaughlin — Industrial Zen; Jonas Kullhammar Quartet — Son of a Drummer & Djeli Moussa Diawara & Bob Brozman — Ocean Blues: From Africa to Hawaii

Musikkommentarer X

Pain — Cynic Paradise (Miss Vampyria)

Per Gessle — Party Crasher

Psapp — The Camel’s Back

Queen + Paul Rodgers — The Cosmos Rocks

The Bronx — The Bronx; D.O.A. — Northern Avenger; Bloodshot — Murder the World & Khold — Hundre år gammal

The Decemberists — Always the Bridesmaid: A Singles Series

The Fireman (Paul McCartney) — The Electric Arguments

The Soundtrack of Our Lives — Communion

Timbuktu — En High 5 & 1 Falafel

Ulf Lundell — Omaha

Vic Chesnutt, Elf Power and The Amorphous Strums — Dark Developments

Vivian Girls — Vivian Girls