Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Insändare

Stockholms Borgerskap är myndighetsutövare

En ideell förening önskade få del av handlingar rörande burskap, hos föreningen Stockholms Borgerskap, som har medeltida anor. När handlingarna inte lämnades ut klagade föreningen till Justitiekanslern (JK), som tillsammans med Justitieombudsmannen (JO) har tillsyn över Sveriges myndigheter. JK uppger att det finns möjlighet enligt en lag från 1964, att anta speciella burskapsreglementen, att gälla istället för 1734 års handelsbalk, som reglerar frågor om burskap. Stockholms stad antog ett sådant reglemente den 28 november 1964, och enligt detta ska ansökningar om burskap prövas av Stockholms Borgerskap. JK uttalar, att i och med att det i rättspraxis från 2008 ansetts vara fråga om myndighetsutövning, att behandla ansökningar om burskap, så står personer inom Stockholms Borgerskap, som utför sådan verksamhet, under JK:s (och därmed även JO:s) tillsyn. Någon skyldighet för Stockholms Borgerskap att lämna ut handlingar om burskap finns dock inte, eftersom Borgerskapet inte är någon myndighet, och inte finns upptagen i en bilaga till sekretesslagen.

Burskap, borgarrätt, var fram till näringsfrihetsreformen 1864 rättigheten för någon att bedriva hantverk, handel eller näring i en stad. Numera har burskapet närmast ett statusvärde, och ger rätt till bistånd från vissa stiftelser, som Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, i Stockholm. I andra kommuner än Stockholm handläggs burskapsärenden av kommunstyrelsen.

Torsten Johannesson